Cty TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN VINAMEX